Obraty a polobraty

Biomechanika a technika polobratov

Polobraty z jazdy vpred do jazdy vzad

Polobrat z jazdy vpred do jazdy je veľmi často sa vyskytujúcim korčuliarskym prvkom v zápase. Využívajú ho hráči ako v útočnej tak aj v obrannej fáze hry. V útočnej fáze hry sú to predovšetým hráči bez puku, ktorí sa potrebujú odpútať od brániaceho hráča a získať tak priesorovú alebo časovú výhodu, za účelom prijatia prihrávky. Hráč pri tomto prvku udržiava vizuálny kontakt s ostatnými spoluhráčmi, čo mu umožňuje variabilne reagovať na prípadnú zmenu hernej situácie.

Tento prvok sa ďalej využíva pri prechode z útočnej fázy hry do obrannej, ale aj v samotnej obrannej fáze počas, ktorej hráč udržiava vizuálny kontakt so súperovými hráčmi, za účelom krytia priestoru alebo obsadzovania hráča s pukom alebo bez puku. Pre polobraty a obraty je najpodstanejšou pohybovou schopnosťou dynamická rovnováha vpred a vzad a presnosť vykonania pohybu.

Obrat je spojením dvoch plobratov, ktoré nasledujú bezprostredne po sebe. Takýto prvok je využívaný predovšetkým v útočnej fáze hry s cieľom odpútať sa od brániaceho hráča (uvolňovanie hráča s pukom a bez puku). Posledný z obratov – Spin-o-Rama je špecifický a aj najnáročnejší na realizáciu, preto jeho techniku a ukážku prezentujem nižšie v tomto texte.

Polobraty:

  • Mohawk – prestúpením
  • Na oboch korčuliach
  • Na jednej korčuli

Obraty:

  • Mohawk – prestúpením
  • Na oboch korčuliach
  • Spin-o-Rama s pribrzdením

Polobrat vzad Mohawk – prestúpením

Video vpravo prezentuje použitie polobratu do jazdy vzad za účelom vylepšenia streleckej pozície v hernej situácií 2-1. Tento typ polobratu je v zápasoch najčastejšie používaným a to v oboch smeroch z jazdy vpred aj z jazdy vzad. Pri optimálnej realizácií nedochádza k takmer žiadnej, alebo len minimálnej strate rýchlosti.

Technika

Pri polobrate vpravo pokračuje ľavá noha v smere korčuľovania. Postupne je na ňu prenesená celá váha, tak aby nasledujúci pohyb mohla vykonať pravá noha. Pravá noha vykonáva flexiu v bedrovom kĺbe a zároveň laterálnu rotáciu. Týmto pohybom sa obe päty korčuliara dostávajú oproti seba. Nasleduje prenesenie váhy na pravú nohu zatiaľ čo ľavá noha vykonáva flexiu v bedrovom kĺbe a súčasne mediálnu rotáciu. Obe korčule sú v tomto momente v jazde vzad.

Polobrat vzad Mohawk - Prestúpením

Častými chybami sú príliš veľký vertikálny pohyb smerom hore, nedostatočná flexia v členkovom, kolennom a bedrovom kĺbe, nedostatočná laterálna a mediálna rotácia dolnej končatiny. V niektorých prípadoch sa jedná o neznalosť, alebo nesprávny dynamický stereotyp – zlá technika. V iných pripadoch môže ísť o funkčné závady – skrátené mediálne a laterálne rotátory dolenej končatiny ako aj skrátené extenzory dolnej končatiny.


Zdroje:

Facebook