Obraty a polobraty

Korčuliarsky polobrat z jazdy vpred do jazdy a opačne je veľmi často sa vyskytujúcim korčuliarskym prvkom v zápase, vzhľadom na fakt že ľadový hokej je omnoho rýchlejší ako v minulosti. Herné sitácie sa prelínajú a menia v priebehu krátkych okamihov, preto sú na hokejistov kladené čoaraz vyššie nároky z pohľadu presnosti, a rýchlosti vykonania pohybu. Využívajú ho hráči ako v útočnej tak aj v obrannej fáze hry. V útočnej fáze hry sú to predovšetým hráči bez puku, ktorí sa potrebujú odpútať od brániaceho hráča a získať tak priesorovú alebo časovú výhodu, za účelom prijatia prihrávky. Hráč pri tomto prvku udržiava vizuálny kontakt s ostatnými spoluhráčmi, čo mu umožňuje variabilne reagovať na prípadnú zmenu hernej situácie.

Tento prvok sa ďalej využíva pri prechode z útočnej fázy hry do obrannej, ale aj v samotnej obrannej fáze počas, ktorej hráč udržiava vizuálny kontakt so súperovými hráčmi, za účelom krytia priestoru alebo obsadzovania hráča s pukom alebo bez puku. Pre polobraty a obraty je najpodstanejšou pohybovou schopnosťou dynamická rovnováha vpred a vzad a presnosť vykonania pohybu.

Obrat je spojením dvoch plobratov, ktoré nasledujú bezprostredne po sebe. Takýto prvok je využívaný predovšetkým v útočnej fáze hry s cieľom odpútať sa od brániaceho hráča (uvolňovanie hráča s pukom a bez puku). Posledný z obratov – Spin-o-Rama je špecifický a aj najnáročnejší na realizáciu, preto jeho techniku a ukážku prezentujem nižšie v tomto texte.

Polobraty:

  • Mohawk – prestúpením
  • Na oboch korčuliach
  • Na jednej korčuli

Obraty:

  • Mohawk – prestúpením
  • Na oboch korčuliach
  • Spin-o-Rama s pribrzdením

Technika a biomechanika obratov a polobratov

Polobrat vzad Mohawk – prestúpením

Video vpravo prezentuje použitie polobratu do jazdy vzad za účelom vylepšenia

streleckej pozície v hernej situácií 2-1. Tento typ polobratu je v zápasoch najčastejšie používaným a to v oboch smeroch z jazdy vpred aj z jazdy vzad. Pri optimálnej realizácií nedochádza k takmer žiadnej, alebo len minimálnej strate rýchlosti. Pri polobrate vpravo pokračuje ľavá noha v smere korčuľovania. Postupne je na ňu prenesená celá váha, tak aby nasledujúci pohyb mohla vykonať pravá noha. Pravá noha vykonáva flexiu v bedrovom kĺbe a zároveň laterálnu rotáciu. Týmto pohybom sa obe päty korčuliara dostávajú oproti seba. Nasleduje prenesenie váhy na pravú nohu zatiaľ čo ľavá noha vykonáva flexiu v bedrovom kĺbe a súčasne mediálnu rotáciu. Obe korčule sú v tomto momente v jazde vzad. Polobrat vpred prebieha opačným postupom. Častými chybami sú príliš veľký vertikálny pohyb smerom hore, nedostatočná flexia v členkovom, kolennom a bedrovom kĺbe, nedostatočná laterálna a mediálna rotácia dolnej končatiny. V niektorých prípadoch sa jedná o neznalosť, alebo nesprávny dynamický stereotyp – zlá technika. V iných pripadoch môže ísť o funkčné závady – skrátené mediálne a laterálne rotátory dolenej končatiny ako aj skrátené extenzory dolnej končatiny. Skrátené mediálne rotátory zabarňujú
tomu aby korčuliar nasmeroval päty korčúľ oproti sebe, tým pádom dochádza k negatívnej zmene trajektórie hokejistu = strata optiálnej línie. Skrátené laterálne rotátory pôsobia rovnako a s rovnakým efektom na prednú nohu na začiatku celého pohybu.

Využitie polobratu vzad aj vpred je prezentované v klipe vľavo hráčom Kevinom Fialom, za účelom využitia, priestorovej a časovej výhody pri útočnej hernej situácií. Kľúčovým bodom je opäť udržať ťažisko nízko, tak aby nedošlo k jeho zbytočnému horizonálnemu pohybu, toto hráč zabezpečil zohnutím (flexiou) členkového, kolenného a bedrového kĺbu. Flexia spomínaných kĺbov takisto výrazne napomáha dosiahnuť maximálny rozsah pohybu, a tým aj akceleráciu bezprostredne po vykonaní polobratu. Akcelerácia začína okamžite po prechode do korčuľovania vzad a to odrazom ľavej nohy z vonkajšej hrany. Tu je potrebné poukázať na uhol nasadenia ľavej korčule. Flexia pravého bedra, kolena a členku umožňuje vykonať všetky spomenuté prvky.

Polobrat vzad na oboch korčuliach

V hokeji su polobraty vzad na oboch korčuliach častým prvkom, ktorý je pre jednoduchú realizáciu veľmi obľúbený. Hráč môže tento spôsob polobratu využiť v útočnej aj obrannej fáze hry, alebo pri prechode z jednej fázy do druhej, čo je charakteristické pre všetkých hráčov, ktorí sa nachádzajú pred pukom – medzi vlastnou bránkou a pukom. Ďalšou výhodou je že nestratia očný kontakt s herným tvarom súpera. Vedia tak okamžite reagovať na zmenu hernej situácie a prispôsobiť jej taktický zámer a svoje konanie na ľade.

Pri polobrate vpravo korčuľuje hráč vpred, bezprostredne pred vykonaním polobratu je hráč v dvojoporovom sklze.

U špičkových hráčov je počas hokejového zápasu teno časový úsek veľmi krátky. Nasleduje extenzia (vystretie) dolných končatín a prenesenie hmotnosti na prednú časť noža spolu s rotáciou panvy doprava (alebo do predpokladaného smeru pohybu, ktorý bude mať trajektóriu poloblúka) . V tomto momente sa začína pohyb vzad. Ľavá (vnútorná) noha využíva vonakjšiu hranu a pravá (vonkajšia) noha využíva vnútornú hranu počas celej jazdy v poloblúku.

Existujú dve varianty prevedenia polobratu vzad na oboch korčuliach:

  1. Polobrat vzad na oboch korčuliach s pribrzdením
  2. Polobrat vzad na oboch korčuliach bez pribrzdenia

Využitie jedného, alebo druhého spôsobu závisí od konkrétnej hernej situácie v hokejovom zápase. Hokejový polobrat s pribrzdením sa zvyčajne využíva ak je hráč v priestorovej tiesni, ak nemá dostatok priestoru na ľade na vykonanie iného typu polobratu, alebo ak nechce umožniť súperovi územnú výhodu z taktického pohľadu.

Hokejový polobrat bez pribrzdenia je možné použiť ak hráč nechce stratiť rýchlosť. V prípade plného zápasového nasadenia je tento variant náročnejší na realizáciu z hľadiska priestorového odhadu a rovnováhy. Predovšetkým pre obrancov, ale v určitých prípadoch aj pre útočníkov je tento spôsob mimoriadne efektívny a preto nenahraditeľný.

Zdroje:

Aidelbaum, B. Barb Aidelbaum Skating Schools. Training tips and articles. http://www.hockeyskating.com/articles.asp.

Stamm, L. 2001. Laura Stamm’s Power Skating. Third edition. Human Kinetics.