Deformácie opornej sústavy u hokejistov

Typy a príčiny deformácií

Na korčuľovaní sa podieľa takmer celá oporná sústava človeka, napriek tomu je mojou snahou popísať typy deformácií, ktoré z hľadiska korčuľovania priamo ovplyňujú jeho kvalitu, resp. sú jeho súčasťou. Negatívny dopad na korčuľovanie sa u hokejistov ďalej odráža na spôsobe vykonania herných činností – streľba, prihrávanie, prijatie prihrávky, uvoľnovanie sa hráča s pukom, bodychecking, odoberanie puku hokejkou atď… Následne sa všetky tieto dôsledky prenášajú na herné kombinácie, herné systémy a systémy herného rozostavenia hráčov. Môžu mať taktiež negativný dopad na taktický zámer jednotlivca – ,,nejdem do súboja lebo to neustojím” a podobne.

Postupne sa budem venovať deformácií chrbtice, panvy, dolnej končatiny, kolena a nohy. Cieľom je predostrieť pohľad na jednotlivé anomálie – ako limitujú korčuľovanie, spôsob ich odhalenia a odstránenia.

Valgus kolena

Čo je valgozita a ako ovplyvňuje korčuľovanie

Valgózne kolená (alebo kolená do X) sú za posledné roky pomerne často vyskytujúcou sa deformáciu opornej sústavy. Jednoducho povedané hovoríme o nich vtedy, keď kolená smerujú dovnútra (mediálne) a tým je obmedzený pohybový rozsah dolnej končatiny. Existuje niekoľko príčin vzniku valgozity, a na základe určenia pôvodu nasleduje proces korekcie. Vo veľkej miere prispieva k nárastu výskytu valgóznych kolien životný štýl detí a to predovšetkým nárast podielu sedavých činností, úbytok športových aktivít a nesprávne stravovacie návyky.

Ako tento typ deformácie ovplyvňuje hokejistov?

Veľmi výrazne. Prvé náznaky môžeme získať ak požiadame takéto dieťa o stoj na jednej nohe. Na prvý pohľad to vyzerá že dieťa má problém udržať rovnováhu a teda je potrebné rozvíjať koordinačné (najmä rovnováhové) schopnosti. Avšak ak koleno stojnej nohy pri čelnom pohľade smeruje dovnútra, problémom je celkom určite spomínaný valgus. Z testovania, ktoré som vykonal je zrejmé, že stoj a balansovanie na jednej nohe pri valgóznom kolene nie je možný!

Na obrázkoch vpravo je znázornená deformácia z čelného, mediálneho a laterálneho pohľadu. Pri čelnom pohľade je viditeľné smerovanie pravého kolena dovnútra. Ako kompenzáciu tejto deformácie hráč vykonáva úklon hornej časti trupu laterálne (v našom prípade do prava). Plocha opory – chodidlo sa nenachádza v blízskosti priemetu ťažiska tela a poloha jednotlivých segmentov je neprirodzená a preto dochádza k pádu – obojnožný stoj. Typická je taktiež laterálna rotácia hlavy a snaha o získanie rovnováhy prácou horných končatín.

V ľadovom hokeji sú na korčuľovanie kladené najvyššie nároky

Hokejisti nohy do X
spojené s neustálou zmenu smeru, rýchlosti a intenzity pri premenlivých podmienkach. S týmto súvisí neustála potreba prispôsobovať pohyb korčuliara týmto situáciám – jednooporová fáza je pri korčuľovaní nevyhnutný predpoklad pre ďalší pohyb. Vrámci jednooporovej fázy musí byť taktiež hráč schopný realizovať ostatné potrebné herné činnosti, ktoré si vyžaduje herná situácia.

Odhalenie valgusu nasledujúcim testom je jednoduché a zaberie pár minút. Dieťa sa pri teste bude snažiť všetkými spôsobmi udržať čo najdlhšie v jednonožnom stoji, a vyvinie preto maximálne úsilie mnoho krát spojené s kompenzáciu popísanou vyššie.

Vykonanie: Stoj znožmo, podrep. Test začína v momente začiatku stoja jednonožného. Úlohou hráča je balansovanie a udržanie rovnováhy na jednej nohe.

Hodnotenie: je kvalitatívne, sledujeme mieru mediálnej rotácie kolena stojnej nohy, prípadnú kompenzáciu opačnej končatiny, vrchnej časti tela, hlavy a horných končatín. Taktiež môžeme sledovať mieru deformácie chodidla, ktoŕá bude popísaná v samostantom článku.

Ak sa test vykonáva mimo ľadu, odporúčam ho realizovať naboso, prípade v ponožkách. Test je možné vykonať aj na ľade v korčuliach a porovnať výsledky s testovaním mimo ľadu.

Určenie príčiny: Príčin takejto deformácie môže byť niekoľko. Najčastejšou príčinou je nesprávna neuromuskulárna koordinácia (technika), alebo svalová disbalancia. Vhodným power skating tréningom, posilňovaním a naťahovaním svalov môže efektívne odstrániť, alebo aspoň zmierniť valgus a jeho následky na samostatného hráča.

Plochá noha

Čo je plochá noha a ako ovplyvňuje korčuľovanie

Plocha noha (Flat foot) sa pomerne často vyskytuje ako sprievodný jav oveľa vážnejšej deformácie pohybového aparátu,

Index klenby
ale môže sa vyskytnúť aj samostatne. V prípade plochej nohy ide zväčša o kolaps, alebo zníženie mediálnej longitudiálnej klenby. Tento stav býva často spojený s everziou nohy. Plochými nohami trpia najčastejšie deti do desiateho roku života z dôvodu pretrvávajúceho vývoja príslušných ligamentov a slabej neromuskuárnej koordinácie. Problém nastáva ak sa v dôsledku plochej nohy objavujú bolesti dolnej končatiny. Ak tento stav pretrváva až do dospelosti zvyčajne sa k nemu pridružia aj bolesti chrbta v driekovej oblasti.

Diagnóza plochej nohy nie je taká jednoduchá akoby sa mohlo na prvý pohľad zdať. Je náročné určiť kedy sa naplní takýto predpoklad. Najčastejšími diagnostickými metódami sú použitie RTG snímok, analýza odtlačkov a meranie jednotlivých segmentov.

Najdôležitejším ukazovaťeľom je index klenby (The Arch index), Chippaux-Šmiřák index, a stupeň everzie nohy.

Index klenby sa vypočíta vydelením mediolaterálnej šírky odtalčku v oblasti klenby mediolaterálnou šírkou päty v jej najširšom mieste. Normálne hodnoty tohto indexu sa v dospelosti pohybujú v rozmedzí 0,3 = 1,0.

Ako tento typ deformácie ovplyvňuje hokejistov?

V prvom rade je potrebné určiť či je plochá noha následkom inej deformácie, alebo abnormality tak ako bolo spomenuté vyššie v tomto článku. Jednoduchá vizuálna kontrola na boso môže odhaliť, alebo naznačiť problém so zníženou klenbou. Pri korčuľovaní sa takáto abnormalita zyčajne prejavuje nadmerným využívaním vnútornej hrany. Korčuliar má zároveň problém použiť vonkajšiu hranu, alebo vonkajšiu hranu nepoužíva vôbec. Týmto je pre neho stoj na jednej nohe takmer nemožný z čoho pramenia problémy so zmenou smeru, prekladaním, sklzom, nasadením sklzu, polobratmi a obratmi. Pri korčuľovaní vpred sa fáza sklzu skracuje čo negatívne vplýva na efektívnosť pohyb. Z uvedeného pohľadu je pre takého hokejistu pohyb na ľade neefektívny. Význam a použitie vonkajšej hrany pre efektívne korčuľovanie v ľadovom hokeji uvádzam v tomto článku.

Pri pretrvávaní problému dochádza k technicky nesprávnej automatizácií korčuliarskych prvkov – korčuliar sa naučí zle korčuľovať a všetky tieto nesprávne korčuliarske pohyby sa zautomatizujú. Odstránenie takýchto tažkostí je omnoho náročnejšie, ale napriek tomu je prestavba dynamického stereotypu korčuľovania možná.