Všeobecné obchodné podmienky pre účasť na tréningu, alebo športovom programe

Všeobecné obchodné podmienky pre účasť na tréningu, alebo športovom programe organizovanom poskytovateľom služieb: Krištof tour s.r.o. Starhradská 6, 851 05 Bratislava, IČO: 35688726
l. Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a Krištof tour s.r.o. (ďalej len poskytovateľ) sa riadi občianskym a obchodným zákonníkom SR. Účastníkom programu s nárokom na poskytovanie služieb poskytovatela sa stávate až po uhradení ceny v plnej výške. poskytovateľ si vyhradzuje právo uviesť v informačných listoch (e-mail) odlišné podmienky, ktoré majú prednosť pred podmienkami uvedenými v tejto ponuke. Za neplnoletých účastníkov jednajú ich zákonní zástupcovia (objednávatelia). Poskytovateľ neručí za nepriaznivé následky neodvrátiteľných prírodných, politických, civilných, dopravných a ďalších udalostí a stavov, ktoré nemôže poskytovateľ ovplyvniť. Akékoľvek výdavky a škody, ktoré vzniknú zákazníkom z týchto príčin poskytovateľ nehradí.
ll. Ručenie. poskytovateľ neručí za majetok účastníkov v prípade zničenia, poškodenia, straty, či krádeže.
Klient sa zúčastňuje ponúkaných športový programov vždy na vlastné nebezpečenstvo. Nutná zmena programu v priebehu športového programu, či akcie je vyhradená a je v právomoci poskytovateľa.
V prípade zistenia porušenia tohto prevádzkového poriadku alebo všeobecne platných pravidiel správania sa, je Krištof tour s.r.o. oprávnená: porušujúcu osobu okamžite vykázať z tréningového programu a nárokovať si náhradu vzniknutej škody!
lll. Cena. Vyhradzujeme si právo zvýšiť pôvodnú cenu programu v nevyhnutných prípadoch
(výrazná zmena kurzu, zdraženie pohonných hmôt a pod.) . V prípade zvýšenia ceny o viac ako 8%
môže zákazník do 3 dní po oznámení tejto skutočnosti zrušiť svoju účasť na programe a bude mu
vrátená uhradená platba bez storno poplatku. Ak tak klient neučiní, predpokladá sa, že so zvýšením
ceny súhlasí a je povinný rozdiel doplatiť. O zvýšení ceny programu sme vás povinný písomne
informovať najneskôr do 7 dní pred začatím programu. Zvýšenie ceny o menej ako 8% sa nepovažuje
za dôvod k odstúpeniu od zmluvy. poskytovateľ si vyhradzuje právo znížiť na poslednú chvíľu cenu programu
(last minutes).
IV. Prihlásenie. Na vybraný program, či akciu sa môžete prihlásiť emailom, alebo telefonicky, alebo vyplnením a odoslaním rezervačného formulára.
Vaša prihláška bude zaradená do programu až po zaplatení zálohy t.j. 50% z ceny programu, a to
najneskôr 7 kalendárnych dní pred termínom začiatku programu. najneskôr 2 kalendárne dni pred
začiatkom športového programu je objednávateľ povinný uhradiť doplatok do celkovej ceny dosiaľ
objednaného športového programu. Platnosť objednaného športového programu je 6 mesiacov od zaplatenia celkovej ceny. V prípade nedodržania tohto termínu nevzniká klientovi nárok na vrátenie, pomernej časti zaplatenej ceny.
V. Odstúpenie od zmluvy a storno poplatky. Svoju účasť na programe máte právo bez udania
dôvodu kedykoľvek zrušiť. Pre výpočet storno poplatku je rozhodujúci dátum oznámenia o zrušení
vašej účasti na programe.
Storno poplatky sú počítané z celkovej ceny programu uvedenej na zmluve. Pri výpočte storno
poplatku sa nezapočítava deň, v ktorom sa program začína.
Odstúpenie od zmluvy je objednávateľ povinný oznámiť emailom alebo písomne. Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť poskytovatelovi storno poplatky, najmenej však viac ako 7 dní 15% z ceny programu.
od 7 do 5 dní 40% z ceny programu
od 4 do 2 dní 60% z ceny programu
od 1 do 0 dní 100% z ceny programu
Storno poplatky si poskytovateľ nebude nárokovať v prípade:
ak si objednávateľ včas za seba zabezpečí náhradníka. Pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ
spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré sa v
súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú.
Pri zrušení programu z dôvodov nepredvídateľných skutočností (vis maior), napr. prírodná katastrofa,
vážna politická situácia a pod. (nie pri ochorení, pracovných či rodinných povinnostiach, prípadnom
úmrtí zákazníka) a taktiež pri nedostatočnom počte účastníkov programu.
VI. Zrušenie programu. poskytovateľ má právo zrušiť program pri nedostatočnom obsadení, najneskôr 5 dní pred jeho začatím. Program je možné predčasne ukončiť, či zrušiť v prípade neodvrátiteľnej
udalosti (ako vojna, živelná pohroma a pod.), či z dôvodu nevhodných prírodných a poveternostných
podmienok. V týchto prípadoch poskytovateľ okamžite informuje klientov a vráti klientom zrušeného programu všetky platby za tento program najneskôr do 12 dní po jeho zrušení. Zároveň klient nemá právo na ďalšie iné náhrady.
VII. Zodpovednosť za účastníkov športového programu. Každý sa zúčastňuje športového programu alebo tréningu
vytvoreného poskytovateľom dobrovoľne a na vlastné nebezpečenstvo. Ak zdravotný stav, skúsenosti, výstroj klienta, či iné okolnosti nevyhovujú požiadavkám poskytovateľa, ten má oprávnenie neodporučiť mu individuálny program, prípadne klienta z časti programu vylúčiť a odporučiť mu náhradný program.
Je zakázanné:
Vll a. vstupovať na športovisko bez vyzvania trénera
Vll b. zúčastňovať sa na športových programoch pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných omamných látok
Vll c. vykonávať iné činnosti ako stanovuje tréner.
Vll d. Pri každej činnosti vykonávanej počas tréningu bez, ale i s pukom, alebo iným predmetom, športovým náradím a náčiním je cvičenec povinný sa uistiť, že v jeho okolí sa nenachádza žiadna iná osoba, ktorá by mohla byť zasiahnutá pukom alebo hokejkou alebo iným predmetom alebo športovým náradím a náčiním
.Vll e. konzumácia alkoholických nápojov, fajčenie a iné neprimerané správanie je počas priebehu športového kurzu, programu alebo tréningu zakázané.
Vll f. Každý cvičenec musí byť obutý vo vhodnej športovej obuvi a primerane oblečený.
Vll g. cvičenec je povinný počas tréningových jednotiek (a času s nimi súvisiaceho) sa správať tak, aby svojou činnosťou: nespôsobil si škodu alebo neohrozil svoju bezpečnosť alebo zdravie, nespôsobil škodu alebo neohrozil bezpečnosť alebo zdravie ostatných účastníkov, nespôsobil škodu na používanom zariadení.
Poskytovateľ nezodpovedá za materiálne, finančné ani zdravotné
škody spôsobené nedostatočným materiálnym vybavením, neuposlúchnutím nariadení prítomného
inštruktora ani za škody spôsobené treťou osobou, ak tá bola na vine.
VIII. Reklamácie. V prípade výraznej nespokojnosti s nami poskytovanými službami, ich môžete
reklamovať. Najlepšie priamo na mieste, najneskôr však do 30 kalendárnych dni po skončení
programu. Ak nebude poskytovateľ schopný zaistiť plnenie vopred dohodnutých služieb, uskutoční vhodné alternatívne opatrenia, za ktoré nebude vyžadovať ďalšie platby. Ak sa zníži kvalita alebo rozsah dohodnutých služieb, poskytneme klientovi primeranú náhradu. Náhrady vyplývajúce zo zmareného času sa klientom neposkytujú.
IX. Spracovanie a ochrana osobných údajov. Každý Účastník športového programu udeľuje poskytnutím svojej e-mailovej adresy súhlas, aby spoločnosť Krištof tour s.r.o. Starhradská 6, 851 05 Bratislava, IČO: 35688726, zapísaná v OR súdu: Okresný súd Bratislava I., oddiel Sro,vložka c.10843/B, spracúvala jeho osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa, meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia za účelom účasti v športovom programe a ďalších súvisiacich marketingových činností prevádzkovateľa v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento súhlas udeľuje na dobu 10 rokov odo dňa registrácie a je si vedomý/á toho, že ho môže kedykoľvek písomne odvolať .
X. Záver.Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné podmienky pre účasť na
športových programoch organizovaných poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že v otázkach, neupravených touto zmluvou sa budú riadiť Občianskym zákonníkom, príp. inými platnými právnymi predpismi SR.
Podmienkou účasti v na športovom programe je súhlas s týmito všeobecnými podmienkami. Odoslaním e-mailovej adresy, príp. ďalších požadovaných údajov prostredníctvom online formulára dáva Účastník programu súhlas s týmito všeobecnými podmienkami v plnom rozsahu.

Poskytovanie informácií prevádzkovateľom dotknutým osobám
Obchodná spoločnosť Krištof Tour s.r.o. so sídlom Starhradská 6, 851 05 Bratislava, IČO: 35 6887 26, je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č.: 10843/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) si týmto dovoľuje oznámiť nasledujúce informácie v súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb v informačných systémoch prevádzkovateľa, a to podľa §15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“):
1. I.IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA
Obchodný názov : Krištof Tour s.r.o.
Sídlo : Starhradská 6, 85105 Bratislava Slovenská republika
Registrácia : zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 10843/B
IČO : 35 6887 26
1. II.ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ je spoločnosť oprávená okrem iného organizovať aj kultúrne, športové a iné spoločenské podujatia. Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie funkčnosti jednotlivých agend v informačných systémoch osobných údajov Prevádzkovateľa, ktorý môže spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v súlade s právnym základom a za účelom:
* plnenia povinností obchodnej spoločnosti vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí služieb, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán alebo kde je dotknutá osoba konajúcou v mene Zmluvnej strany;
* výkonu marketingovej činnosti prostredníctvom pošty a e-mailu;
* plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi (napr. podľa Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č.161/2011 Z.z. a pod.)
III. ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prostredníctvom oprávnených osôb, Prevádzkovateľ môže v závislosti od účelu a právneho základu, spracúvať nasledovné osobné údaje:
* meno, priezvisko, titul,
* dátum narodenia,
* štátna príslušnosť (ak je to nevyhnutné),
* trvalé bydlisko resp. prechodné bydlisko,
* e-mail,
* mobil,
* rodné číslo (v prípade poistnej zmluvy),
1. IDOPLŇUJÚCEINFORMÁCIE
2. A.OPRÁVNENÉOSOBY PREVÁDZKOVATEĽA
Prevádzkovateľ získava osobné údaje dotknutých osôb prostredníctvom oprávnených osôb poučených podľa § 21 ods. 2 a 3 Zákona (ďalej len „Oprávnená osoba“). Oprávnená osoba je povinná postupovať pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb v súlade so Zákonom, inými zákonmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými normami Prevádzkovateľa a rešpektovať príslušné povinnosti vyplývajúce z písomného poučenia a zavedených bezpečnostných opatrení. Oprávnená osoba má právo vykonávať povolené spracovateľské operácie s osobnými údajmi spracúvanými v informačných systémoch osobných údajov výlučne v súlade s právnym základom, od ktorého Prevádzkovateľ odvodzuje oprávnenie spracúvať osobné údaje, a to len v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie ustanoveného alebo vymedzeného účelu spracúvania. Oznámenie totožnosti Oprávnenej osoby a sprostredkovateľa, ktorá získava osobné údaje dotknutej osoby v mene Prevádzkovateľa, ako aj všetky informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov dotknutých osôb môže dotknutá osoba získať u prevádzkovateľa na základe písomnej alebo elektronickej na adrese coach@skatesense.sk.
1. POUČENIE DOBROVOĽNOSTI ALEBO POVINNOSTI POSKYTNÚŤ OSOBNÉ ÚDAJE
Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje len na základe priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovení Zákona alebo osobitného zákona, alebo na základe súhlasu dotknutej osoby. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby podľa § 10 Zákona o. i. aj vtedy, ak:
1. a)spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby;
2. b)spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby;
3. c)predmetom spracúvania sú výlučne titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby bez možnosti priradiť k nim ďalšie jej osobné údaje a ich využitie je určené výhradne pre potreby Prevádzkovateľa v poštovom styku s dotknutou osobou a evidencie týchto údajov;
1. d)sa spracúvajú osobné údaje, ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom a prevádzkovateľ ich náležite označil ako zverejnené;
1. e)spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany.
Ak sa na spracúvanie osobných údajov neuplatňuje § 10 Zákona, Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje len so súhlasom dotknutej osoby. Takto poskytnutý súhlas dotknutej osoby je dobrovoľný, Prevádzkovateľ si nesmie súhlas dotknutej osoby vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby alebo tovaru. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť Prevádzkovateľovi všetky požadované osobné údaje a informácie, ktoré ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy. Medzi právne predpisy, ktoré ustanovujú povinnosť dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje a ktoré upravujú spracúvanie osobných údajov patria najmä Zákon č. 122/2013 Z.z., Zákon č. 40/1964 Zb. a pod. Ustanovenia ostatných
právnych predpisov upravujúcich povinnosť dotknutej osoby poskytnúť Prevádzkovateľovi osobné údaje týmto nie sú dotknuté. Odmietnutie poskytnúť osobné údaje, ak povinnosť poskytnúť osobné údaje ustanovuje zákon, môže mať za následok odmietnutie uzatvorenia zmluvného vzťahu zo strany Prevádzkovateľa.
1. ZOZNAM TRETÍCH STRÁN, KTORÝM BUDÚ OSOBNÉ ÚDAJE POSKYTNUTÉ
Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutých osôb tretím stranám, ak povinnosť poskytnúť osobné údaje ukladá Prevádzkovateľovi všeobecne záväzný predpis, ak je poskytnutie osobných údajov dohodnuté medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou alebo tretím stranám príp. okruhu tretích strán, s ktorými má Prevádzkovateľ uzatvorenú obchodnú zmluvu, ďalej subjektom, s ktorými má Prevádzkovateľ uzatvorené zmluvy o spolupráci, zmluvy o obchodnom zastúpení, zmluvy o poskytovaní právnych služieb, zmluvy o doprave, ako aj zmluvy s dodávateľmi rezervačného a iného informačného systému v súvislosti s ich prevádzkou a vývojom.
1. OKRUH PRÍJEMCOV, KTORÝM BUDÚ OSOBNÉ ÚDAJE SPRÍSTUPNENÉ
Prevádzkovateľ poskytnuté osobné údaje nesprístupňuje.
1. ZVEREJNENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ poskytnuté osobné údaje nezverejňuje.
1. TRETIE KRAJINY, DO KTORÝCH SA PREDPOKLADÁ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ môže vykonávť prenos osobných údajov do tretích krajín ak si to vyžaduje charakter dodávanej služby, s ktorými má upravené zmluvné vzťahy v zmysle povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúcich z ustanovení §31 a nasl. týkajúcich sa cezhraničného prenosu osobných údajov, najmä však
* do krajín, ktoré podľa rozhodnutia Európskej komisie1 zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, a to do:
– Španielsko
– Francúzko
– Taliansko
– Česká Republika
– Poľsko
– Rakúsko
– Nemecko
– Slovinsko
– Maďarsko
Prevádzkovateľ prijal primerané záruky ochrany súkromia a základných práv a slobôd dotknutých osôb, ktoré vyplývajú zo štandardných zmluvných doložiek podľa osobitného predpisu2.
G.POUČENIEO PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY PODĽA 28 ZÁKONA
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať:
1. a)potvrdenie,či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
1. b)vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa 15 ods. 1 písm. a) až e) Zákona druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 Zákona je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
1. c)vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
1. d)vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
1. e)opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
1. f)likvidáciujej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
1. g)likvidáciujej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
1. h)blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
Právo dotknutej osoby podľa písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u Prevádzkovateľa namietať voči:
1. a)spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
2. b)využívaniu osobných údajov uvedených v 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
3. c)poskytovaniu osobných údajov uvedených v 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu.
Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, Prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u Prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať Prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od
automatizovanej formy spracúvania, pričom Prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 Zákona. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak Prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal i né primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona, môže uplatniť blízka osoba.
1 napr. rozhodnutie Komisie z 26/07/2000 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranej ochrane osobných údajov poskytovaných vo Švajčiarsku (2000/518/ES) (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 16/zv.1; Ú.v. ES L 215, 25.8.2000).
2 napr. rozhodnutie Komisie z 5. februára 2010 o štandardných zmluvných doložkách pre prenos osobných údajov spracovateľom usadeným v tretích krajinách podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (2010/87/EÚ) (Ú.v. EÚ L 39, 12.2.2010), rozhodnutie Komisie z 15. júna 2001 o štandardných zmluvných doložkách na prenos osobných údajov do tretích krajín podľa smernice 95/46/ES (2001/497/ES) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 26; Ú.v. ES L 181, 4.7.2001.